Semalt hünärmeni: Sanly marketingiňizi şahsylaşdyrmagyň täze ýollary

Marketing bilen baglanyşykly täze usullaryň ösmegi bilen SEO usullary hem ösýär. Onlaýn marketingiň köp usullary gözleg motorlarynda görnükliligi ýokarlandyrmak we traffigi döretmek bilen baglanyşyklydyr. Internet marketing usullarynyň köpüsi açar söz gözlemek, arka baglanyşyk, mazmun döretmek, SEO, SMM we öwrülişik ýaly meselelere baglydyr. Bu makalada sanly marketinge düýbünden başgaça çemeleşilýär. Bu usul Howany şahsylaşdyrmakdyr. Müşderiniň ady ýa-da demografiýasy ýaly maglumatlary talap etmeýär. Mazmuny optimizirlemek we web sahypaňyzdaky öwrülişikleri köpeltmek üçin ýeri ulanýar. Bu strategiýany durmuşa geçirmek, onlaýn marketing pudagyna täze gelen adamlar üçin kyn bolup biler.

Nik Chaykovskiy, ýokary derejeli müşderi üstünlik Manager Semalt , dikkatinizi Size blog üçin howa şahsylaşdyrmak etmek aşakdaky usullary:

Howanyň şahsylaşdyrylmagy

Bu aýratynlyk, ulanyjynyň ýerleşýän ýerindäki howa şertlerine laýyklykda web sahypaňyzda serfing görnüşini we duýgusyny şahsylaşdyrmagy öz içine alýar. Bu usul ulanyjyny diňleýjiler bilen gyzyklandyrýar we serfing görnüşini we duýgusyny tebigy ýaly edýär.

Bu usul, e-poçta kampaniýalaryny şahsylaşdyrmak ýaly işleýär. Subýektleriň ady we geografiki ýerleşişi zerurlyk, ýöne howa esasy tarap. Bu ýerde ýeke-täk SEO taktikasy, öňküsinden has köp şahsy tagallanyň bolmagydyr.

Howanyň şahsylaşdyrylmagy näme üçin möhüm?

Howanyň şahsylaşdyrylmagy, sarp edijä durmuş wagtyny saýlamak bilen baglanyşykly möhüm kararlary bermäge kömek edip biler. Mysal üçin, bu usul adamyň geýinmegine ýa-da belli bir satyn almak kararyna täsir edip biler. Bu tarap sarp ediş ykdysadyýetine täsir edýän esasy tarapdyr. Käbir ýagdaýlarda, ulanyjynyň islege görä zerurlyklaryny üýtgedip biljekdigi sebäpli telekeçiler howa esasly käbir önümleri satyp bilerler.

Howanyň şahsylaşdyrylmagy azyk we içgiler, awtoulag senagaty, egin-eşik senagaty, lukmançylyk we oba hojalygy ýaly kärhanalara degişlidir. Bu usul gaty köptaraply we dürli dürli ýerlerde köp adam üçin ulanylyp bilner.

Howany şahsylaşdyrmagy amala aşyrmak

Bu usul durmuşa geçirmek üçin ýönekeýdir. Iň uly alada, howa şertlerine nädip girmeli. Bu amal awtomatiki. Ulanyjy maglumatlaryňyzy girizmegi dowam etdirmeli däl. Elýeterli awtomatlaşdyryş gurallary sebäpli. Howa “WeatherTrigger” API ýa-da “SkyMosity” ýaly kompaniýalardan elýeterli bolup biler. Olarda käbir yzygiderli iýmitleri we sahypadaky täzelenmeleri berip biljek API-leri bar. Bu ýerden, örän ýokary derejeli integrasiýa bilen möhüm hyzmatlary berip biler.

Netije

Elektron söwda web sahypaňyzda howa awtomatizasiýasyny amala aşyrmak gaty aňsat. Adaty SEO gurallary ýaly işleýär, emma web sahypaňyzyň onlaýn görünmegini ýokarlandyrmagy maksat edinmeýär. Mysal üçin, bir ýeriň howasy ýagyşly bolanda we telefonyň GPS-i belli bir söwda merkezinde bir dükany ele alsa, bir zady ýa-da mata arzanladyş üçin adamy dükanyňyza çagyrýan talon ýa-da mahabat iberip bilersiňiz.

Iceriňiziň geografiki sebtiniň howa taryhyny almak möhümdir. Bu wezipe, müşderileriň köpüsiniň haýsy wagtda satyn alýan zatlarynyň sanawy bilen üpjün edip biler. Şeýle taraplara we nagyşlara ýakyndan gözegçilik etmek, satuwyňyzy artdyrmak bilen birlikde SEO tagallalaryňyzy güýçlendirip biler.

mass gmail